آيين نامه اجرايی مراكز نگهداری، درمان و كاهش آسيب

آيين نامه اجرايی مراكز نگهداری، درمان و كاهش آسيب معتادان موضوع ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه :
در اجراي ماده 16 قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و با اختيار حا صله از مواد 33 و 34 قانون مزبور، آيين نامه اجرايي مراكز نگهداري، درمان و كاهش آسيب معتادان به شرح ذيل به تصويب رسيد.
ماده 1- معاني اصطلاحات به كار رفته در اين آيي ننامه به شرح زير است:
1/1 - قانون: قانون مبارزه با موادمخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن.
1/2 -  ستاد: ستاد مبارزه با موادمخدر موضوع ماده ( 33 ) قانون.
1/3 - درمان: به مداخلاتي گفته م يشود كه با استفاده از الزام قانوني در چارچوب قوانين اعمال مي گردد تا منجر به تغيير رفتار اعتيادي در فرد شود.