آیین نامه اجرایی مراکز

آیی ننامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

مقدمه:
در اجراي تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلا ح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1376 (مصوب 1389/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام) آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به موادمخدر و روانگردا نها به شرح ذیل به تصویب رسید.
ماده 1 -  به منظور ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادي که به نحوي دچار اعتیاد به موادمخدر و یا روانگردان گردیده اند مراکز زیر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند به عنوان مرکز مجاز درمان و کاهش آسیب تعیین میگردند:
1 -  مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد: به مرکزي اطلاق می گردد که امکانات ارائه خدمات درمان دارویی و غیردارویی براي مصر فکنندگان موادمخدر و یا روانگردان را داشته باشد.
2 -  مرکز یا بخش درمان بستري وابستگی به مواد: به مکانی اطلاق م یشود که امکانات ارائه خدمات درمان سم زدایی (بازگیري) و خدمات پیشگیري از عود و درمان هاي غیردارویی را به صورت بستري براي مصر فکنندگان موادمخدر و یا روان گردان داشته باشد .