آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های تاسیس، مدیریت بر مراکز

مجموعه آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های تاسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان

مجموعه حاضر با نگاهی اجمالی به سیر تدوین آیین نامه اجرایی ذیل ماده 15 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب تابستان 1389 مجمع مراکز » محترم تشخیص مصلحت نظام، همچنین دستورالعملهاي تأسیس، راه اندازي و بهره برداري از مراکز هشتگانهاي که تحت عنوان اجازه فعالیت در حوزه درمان اعتیاد را خواهند داشت جمع آوري گردیده است. این اسناد که ابزار مهمی در « مجاز درمان و کاهش آسیب معتادین راستاي ساماندهی مراکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد در کشور است حاصل تلاش وافر افراد مختلفی بوده که با بهرهمندي از تجربه، دانش و همت مضاعف آنها، در موعد مقرر قانونی تدوین و به تصویب مراجع ذیربط رسیده است. به رسم ادب از همه همکارانی که در تدوین آیین نامه اجرایی و دستورالعملهاي مرتبط، در این کار بزرگ ما را یاري رسانیده اند خصوصا اعضاي محترم کمیته درمان و حمایتهاي اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر و خاصه جناب آقاي دکتر امامی رضوي ، معاون محترم درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که نظرات تأثیرگذار و ارزنده ایشان راهنماي همکارانم در تدوین این اسناد بود کمال سپاس را داشته و از زحمات ایشان سپاسگزاري مینمایم.