ابزارهای کمکی خود ارزیابی مرکز

انتشار ابزارهای کمک به خود ارزیابی مرکز اجتماع درمان مدار

از انجا که یکی از انواع نظارت و پایش فرایند توسط خود سیستم می باشد وبسایت اجتماع درمان مدار اقدام به انتشار فهرست یاداور نظارت نموده است. بدیهی است این ابزار کمک به ارتقا کیفی و خود تنظیمی مرکز خواهد کرد و مبنای کلی عمل از سوی نهادهای نظارتی پروتکل، دستورالعمل و بخشنامه های ابلاغی خواهند بود. برای دریافت فهرست یاداور و جدول عملکرد دوره ای می توانید از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.