دستورالعمل تأسيس، مديريت و نظارت بر "مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختالل مصرف مواد(معتادین)"

سازمان بهزيستي کشور به موجب ماده واحده اليحه قانوني تشکیل، مصوب شورای انقلاب جمهوری اسالمي ايران، سال 59 ،در راستای مأموريت ذاتي خويش و با استناد بند 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامي، دستورالعمل ابلاغي به شماره 86149/87/700 مورخ 29/10/87« تأسیس، مديريت و نظارت بر مراکز بهبودی اقامتي میان مدت مصرف کنندگان مواد« را پس از انجام مطالعات کیفي، ارزيابي های میداني و مبتني بر شواهد موجود، با مشارکت ذينفعان، بازبیني و اصلاح نموده و تحت عنوان "مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد(معتادین)" جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.

مرکز توسعه پيشگيری معاونت پيشگيری و درمان اعتياد - اصلاحيه اسفند ماه 1394