دستورالعمل تأسيس مراكز TC

دستورالعمل تأسيس و اداره مراكز اجتماع درمان مدار (TC) "اقامتی" و" غيراقامتی (روزانه)"  - ویرایش دوم سال 1397

در اجرای بند 12 ماده 26 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80/11/27 مجلس محترم شورای اسلامی ، ويرايش دوم دستورالعمل تأسيس، اداره و انحلال مراكز اجتماع درمان مدار اقامتی بلند مدت و غيراقامتی به منظور افزايش كارايی و اثربخشی درمان اعتياد در مراكز مذكور توسط مركز توسعه پيشگيری و درمان اعتياد، تدوين و با عنوان دستورالعمل تأسيس، نظارت و اداره "مراكز اجتماع درمان مدار اقامتی" و "مراكز اجتماع درمان مدارغيراقامتی (روزانه)" ابلاغ می گردد. 

مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور / معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد / ویرایش دوم/ سال 1397