راهنمای درمان بستری سوء مصرف مواد

راهنمای  درمان بستری سوء مصرف مواد

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد در اﻛﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ،   ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ  اﺳﺖ  ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺮي   ﻣﺰﻣﻦ، ﻋﻮدﻛﻨﻨﺪه و ﻓﺮوﻛﺶ ﻛﻨﻨﺪه دارد . در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎر اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﭘـﺲ  از ﺳـﻮاﻧﺢ  و ﺣﻮادث، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ـ  ﻋﺮوﻗﻲ و اﻓـﺴﺮدﮔﻲ  در رده ﭼﻬـﺎرم  ﻃﺒﻘـﻪ  ﺑﻨـﺪي  ﺑـﺎر  ﺑﻴﻤﺎري  ﻫﺎ ﻗﺮار دارد. ﺑﺎر واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣـﺮگ  وﻣﻴـﺮ،  اﻧﺘﻘـﺎل  اچ آي وي و ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﺳﻲ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ، اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻢﺗﺮ آﺷﻜﺎر ﻣﺜﻞ از ﻫﻢﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻮاده و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮدن اﺳﺖ.