راهنمای مدیریت وابستگی به مواد در بارداری، زایمان، شیردهی، نوزادی

راهنمای مديريت وابستگی به مواد در بارداری، زايمان، شيردهی و نوزادی

مقدمه
افزايش كيفيت مراقبت هاي حين بارداري وزايمان، بهبود روش هاي بيهوشي، دسترسي به مراكز درماني با كاركنان متخصص و آموزش ديده و نيز در دسترس بودن فرآورده هاي خوني باعث شده اند كه مرگ ومير مادران به طور قابل توجهي كاهش يابد . اما مرگ مادران همچنان رابطه مستقيمي با عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامتي دارد و سوء مصرف مواد يك مثال اختصاصي در اين مورد است. امروزه ابتلا به مواد اعتيادآور از مرزهاي سياسي، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي گذشته است و تقريبا نمي توان مرز مشخصي از عدم ابتلا و ايمني در اين مورد قائل شد. زنان باردار نيز از اين لحاظ مصون نيستند. در سال هاي اخير تعداد زنان وابسته به مواد رو به افزايش است كه با توجه به اهميت مضاعف زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه و همچنين تامين كننده مراقبت تمام جامعه لزوم توجه روزافزون به اين گروه را نشان میدهد.