شیوه نامه الحاقی پروتکل تخصصی "اجتماع درمان مدار"

مقدمه و اهداف واحد پيش جهت يابي
در راستاي افزايش حق انتخاب افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد ، افزايش دستيابي به خدمات قانوني و بهره مندي بيشتر ازظرفيت كمي و كيفي الگوي اجتماع درمان مدار(TC) در درمان اعتياد؛ پيرو ابلاغ ويرايش اول پروتكل تخصصي " اجتماع درمان مدار" ، كليه متقاضيان پذيرش در مركز اجتماع درمان مدار مطابق ضوابط اين الحاقيه، مي توانند جهت درمان بيماري اعتياد تحت درمان قرار گيرند. بدين منظور بيماران متقاضي در واحدي تحت عنوان واحد پيش جهت يابي orientation- pre پذيرش مي شوند. اين واحد جزء بخش هاي مركز اجتماع درمان مدار بوده و تحت نظارت آن فعاليت مي نمايد. همه موارد قيد شده در اين الحاقيه متوجه واحد مزبور در مراكز اجتماع درمان مدار مي باشد.