پروتکل بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد

پروتکل اختصاصی بهبود و بازتوانی اختلال مصرف مواد الگوی اقامتی پرهیز مدار

ویژه مراکز اقامتی بهبـود و بازتوانی افـراد بـا اختلال مصرف مواد (معتادین)، موضـوع بند ۱۲ ماده ۲۶ قانـون تنظيـم بخشی از مقـررات مالي دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی
مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور / معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد / اسفند ماه ۱۳۹۴ 

تالیف و تدوین:

دکتر محسن روشن پژوه، روانپزشک عضو هيئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستيتو روانپزشکی تهران) و معاون پيشگيری و درمان اعتياد مرکز توسعه پيشگيری سازمان بهزیستی کشور

همکاران اصلی:

زهرا صابری، کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی، دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی و کارشناس مسئول برنامه در معاونت پيشگيری و درمان اعتياد مرکز توسعه پيشگيری سازمان بهزیستی کشور 

اشاره به برخی از ویژگی های پروتکل؛

مهمتریـن ویژگـی ایـن پروتـکل آن اسـت کـه مبتنـی بـر الگـوی اجتماعـی و بومـی شـکل گرفتـه در کشـور و در انطبـاق بـا مبانـی علمـی و پذیرفتـه شـده بيـن المللـی و بـا مشـارکت گسـترده ذی نفعـان و صاحـب نظـران تدویـن شـده اسـت. در ایــن پروتــکل بــه ویژگیهـای مددجــو بــه دقــت توجــه شــده، تـاحـدی کـه فصلـی مجـزا بـه انتخـاب مددجـو مـی پـردازد و مبتنـی بـر آن، الگوهـای مختلـف پذیـرش نيـز طراحـی گردیـده اسـت. بـه عبارتـی پذیـرش در ایـن پروتـکل کامـ منعطـف و مبتنـی بـر ارزیابـی دقيـق از وضعيـت سـ مت جسـمانی، روانـی و سـایر ملاحظـات فرهنگـی و اجتماعـی مددجـو مـی باشـد. در هميـن فصـل بـه سـایر قوانيـن مرتبـط از جملـه مـاده 16 اص حيـه قانـون مبـارزه بـا مـواد مخـدر هـم توجـه شـده تـا تکليـف مددجویـان ُمعرفـی شـده تحـت ایـن مـاده قانونـی هـم روشـن باشـد.

فصــل مربــوط بــه برنامــه هــای بهبــود و بازتوانــی، از جملــه مهمتریــن فصـول ایـن پروتـکل محسـوب مـی شـود کـه برگرفتـه از آخریـن توصيـه هـای علمـی و بـا مطالعـه دقيـق سـایر پروتـکل هـای اقامتـی و الگوهـای نظـام منـد و سـاختار یافتـه، از جملـه TC و ماتریکـس، تدویـن گردیـده، بـه طـوری کـه بـرای تمـام لحظـات حضـور مددجـو در مرکـز، برنامـه مشـخصی دیـده شـده اسـت. پایــش و ارزیابــی مددجویــان در ایــن پروتــکل نيــز بســيار مــورد توجــه بـوده اسـت. بنابرایـن رونـد بهبـود و بازتوانـی مددجویـان بـه دقـت پایـش و ارزیابـی مـی شـود.

ارجـاع نيـز در ایـن پروتـکل فصـل مجزایـی را بـه خـود اختصـاص داده و از اهميـت خاصـی برخـوردار اسـت تـا مددجویـان بـه تمامـی نيازهـای خـود و بـه راحتـی و بـه سرعت دسـت پيـدا کننـد و هيـچ یـک از نيازهـای آنـان مغفـول نمانـد. فصـول مهـم دیگـر پروتـکل کـه از جملـه ویژگی های آن محسـوب مـی شـود؛ فصـل ترخيـص و پـی گيـری پـس از ترخيـص اسـت کـه بـه دقـت، بـه صورتـی کاربـردی و قـدم بـه قـدم نگاشـته شـده اسـت.