پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون

پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی با متادون، ویرایش سوم توسط اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد، دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد، معاونت درمان وزارت بهداشت با همکاری اداره راهنماهای بالینی، دفتر ارزیابی فنآوری سالمت این حوزه معاونت از طریق واحد مدیریت دانش مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است.

گروه تدوینکننده راهنما فرصت را مغتنم شمرده مراتب سپاس خود را به حضور جناب آقای دکتر محمد حاجی آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیته درمان و حمایتهای اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و جناب دکتر احمد حاجبی، قائم مقام معاونت درمان در حوزه سالمت روان و اعتیاد و مشاور معاونت بهداشت در امور سالمت روان و اعتیاد تقدیم مینماید. محتوای توصیههای بالینی اصلی پروتکل حاضر در سی و دومین سمپوزیوم ماهانه »اعتیاد و آسیب های روانی« که در تاریخ 62 تیر 3131 در محل سالن اجتماعات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید، ارایه و از مباحث سیاستگذاران، صاحبنظران، پزشکان و درمانگران اعتیاد در نهایی نمودن توصیه های بالینی بهره گرفته شد. بدینوسیله از کلیه کسانی که با ارایه بازخوردهای ارزشمند خود ما را در بازبینی راهنماهای بالینی کمک نمودند، قدردانی میگردد. در این نشست جناب آقای دکتر فرید براتی سده، مدیر کل درمان و حمایتهای اجتماعی انتظارت خود را در خصوص ارتقای استانداردهای درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست بیان نمودند و جناب آقای دکتر علی فرهودیان، رئیس محترم تحقیقات سوءمصرف و وابستگی مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مبحثی را در خصوص چگونگی بهبود کیفی برنامه ارایه کردند که بدین وسیله از ایشان صمیمانه سپاسگذاری میگردد.