آرشیو مطالب آموزشی


  • ۲۴ مرداد
  • 2134

جلسه عمومی (general meeting)

جلسه عمومی (GM) براي شناخت مباحث و تصحيح مشكلاتي تشكيل مي گردد كه يكپارچگي اجتماع را تهديد مي كند. خيلي كم اتفاق مي افتد كه جلسة عمومي بدليل مثبت (مثل تبريك گفتن به خانواده بخاطر پيشرفتشان يا تلاشهاي آنها در يك پروژة خاص، يا فراهم كردن سريع اطلاعات زياد در مور...
  • ۸ تیر
  • 3446

سمینار در TC

هم آموزيها يا سمينارها فعاليت هايي است كه پيوستگي اجتماعي و راهبري باليني را تقويت مي كند. آنها بعداز ظهرها اجراء مي شوند و همة مقيمان مركز دور هم جمع مي شوند و استف انتخاب شده آن را راهبري مي­ كند. بنابراين، مشاهده استف از كل مركز منظم مي شود چون جلس...