آرشیو مطالب آموزشی


  • ۱۵ اردیبهشت
  • 3615

جلسه صبحگاهی TC

جلسه صبحگاهي هر روز بعد از صبحانه با جمع شدن همة مقيمان و استفهاي مركز تشكيل مي شود. مدت جلسه كوتاه (45-30 دقيقه) است و توسط مقيمان اداره مي شود. هدف كلي جلسة‌ صبحگاهي آ‌غاز نمودن فعاليت روزانه به روش مثبت است. با اين حال، اهداف خاص اين جلسه برانگيخت...
  • ۲۹ فروردین
  • 3472

همتاها در اجتماع درمان مدار

در TC همتاها عامل اوليه تغيير هستند. مقيمان در نقشهاي اجتماعي مختلف و روابط بين فردي، واسطه هاي اجتماعي شدن و فرآيند درمان هستند. همتاها عضويت اصلي اجتماع را شكل مي دهند و سلسله مراتب همتاها عامل اصلي سازمان اجتماعي TC است. در واقع، همة مقيمان د...
  • ۲۱ اسفند
  • 2634

تشویق در TC

تشويقها پاسخهاي آشكاري است كه بر مبناي تغيير در كردار و نگرشها به فرد اعطاء مي شود. در عين حالي كه تشويقهاي ارائه شده در TC كاملاً معمولي هستند، اما ارتباط اجتماعي و رواني آن براي فرد است كه اهميت آنها را به عنوان روشهاي راهبري باليني و اجتماعي تقويت مي كند. س...
  • ۲۱ اسفند
  • 2829

ملاحظات بالینی و اجرایی در تشویق TC

اكثر تشويق ها، بطور آشكار با مرحلة تغيير همخواني دارد. با اين حال، تصميم استف در مورد تشويقها هميشه بر مبناي سنجش باليني يادگيري اجتماعي و رشد فردي است. در اينجا دو نكتة مهم وجود دارد: موقعيت اعطاء شده و موقعيت فردي؛ و خودمختاري و وابستگي
  • ۲۶ دی
  • 4082

ساختار TC

استفها استفها (مدير اجرايي، معاونان، مشاوران، مدد كاران، اشپز و ....) در TC هاي تعديل يافته، روانپزشك، پرستار و درمانگران حوزه هاي تخصصي مورد نياز نيز كار مي­كنند.وظايف استفها عبارت است از نظارت و ارزيابي وضعيت مقيمان، سرپرستي گروهها، انجام وظايف و نظار...