در راستای گسترش کمی و کیفی مراکز اجتماع درمان مدار در درمان اعتیاد به عنوان یکی از اولویت های سازمان بهزیستی، پروتکل اختصاصی نحوه ارایه خدمت،  توسط معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی مورد تدوین و بازبینی قرار گرفت. در این ویرایش نحوه ارزشیابی و ارتقاء مقیم و همچنین مباحث فنی مانند طرح های درمان تدوین و مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین با هدف بهره مندی از تمامی ظرفیت های موجود اشخاص حقیقی و حقوقی، دستورالعمل تأسیس و اداره مراکز اجتماع درمان مدار در دو الگوی اقامتی و غیر اقامتی توسط معاونت پیشگیری و درمان اعتیاد مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی مورد بازبینی قرار گرفت.

پروتکل اختصاصی مداخلات اجتماع درمان مدار (ویرایش جدید)

دستورالعمل "تأسیس و راه اندازی مراکز اجتماع درمان مدار(ویرایش جدید)