در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد مبتلا به اﺧﺘﻼل ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد، اﻓﺰاﻳﺶ دﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎنونی و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ کمی و کیفی اﻟﮕﻮی اﺟﺘﻤﺎع درﻣﺎن ﻣﺪار (T.C) در درمان اعتیاد، پیرو ابلاغ ویرایش اول پروتکل تخصصی "اجتماع درمان مدار"، کلیه متقاضیان پذیرش در مرکز اجتماع درمان مدار مطابق ضوابط این الحاقیه، می توانند جهت درمان بیماری اعتیاد تحت درمان قرار گیرند.

دانلود شیوه نامه الحاقیه پروتکل اجتماع درمان مدار