برنامه روزانه کامل و متنوع است. یک روز خاص در TC در ساعت 7 صبح با بیداری آغاز شده و در ساعت 11 شب پایان می­پذیرد. این 16 ساعت شامل جلسات صبحگاهی و خانگی، کار، گروههای درمانی، سمینارها، امور شخصی، تفریح و مشاوره فردی در واقع مورد نیاز است.

برنامه های آخر هفته، تا حدی فشردگی کمتری دارد. زمان بیداری دیرتر است، تعداد گروه ها و سمینارها کمتر است و تاکید زیادی روی نظافت عمومی مرکز و سفرهای تفریحی می­شود. برنامه روزانه هم مولفه ساختاری و هم مولفه نظامداری مدل درمان است. ساختار و نظم در ذات متراکم (فشردگی)، نظم و انعطاف پذیری (سختی) برنامه روزانه ای دارد. همچنین برنامه، نظامی متشکل از فعالیت های طراحی شده به هم پیوسته است تا اهداف اجرایی و بالینی بدست آید. برنامه شامل فعالیت هایی است که به طور مستقیم طراحی شده اند تپیوند جویی و ادراک از اجتماع را تقویت کند. همه مقیمان و اکثر استفها در سه وعده در روز برای خوردن غذا دور هم جمع می­شوند و در سه جلسه روزانه (صبحگاهی، سمینار و جلسه خانگی) حضور می­یابند. بنابراین، مولفه های برنامه روزانه، فعالیت های مدل درمان هستند و با تقویت اجتماع، کسب اهداف مدل را تسهیل می­کند.