استفها

استفها (مدير اجرايي، معاونان، مشاوران، مدد كاران، اشپز و ....) در TC هاي تعديل يافته، روانپزشك، پرستار و درمانگران حوزه هاي تخصصي مورد نياز نيز كار مي­كنند.وظايف استفها عبارت است از نظارت و ارزيابي وضعيت مقيمان، سرپرستي گروهها، انجام وظايف و نظارت بر عملكرد هاي شغلي، نظارت بر فعاليت هاي خانگي، تصميم گيري در ارتباط با وضعيت مقيمان، افت، ارتقا، انتقال، مرخصي، ترخيص و طرح درمان

مقيمان TC

 مقيمان  TCدر سه سطح رده بندي مي­شوند:تازه وارد، مياني وار شد كه به ميزان پيشرفت انها و مدت اقامت انها در TC  بستگي دارد، برنامه كاري روزانه TC شامل مجموعه اي از وظايف (زير نظر استفها) است كه توسط مدير مشخص مي­شود.اين وظايف در يك نظام سلسله مراتب ارشديت سامان دهي مي­شود و باعث پيشرفت باليني و خلاقيت مي­شود.برخي از وظايف كاري مقيمان عبارت است از: خدمات خانگي (نظافت، اشپزي و ...)، كار اموزي در حوزه خدمات بالاتر، اجراي جلسات خانگي، انجام سمينار ها و گروههاي خاص