درمان اجتماع مدار چیست؟

مرکزی است شبانه روزی که با همراهی دائمی کارشناسان و همتایان، از طریق برنامه روزانه جذاب و چالش برانگیز، زندگی سالم را به شرکت کنندگان آموزش می دهد.

مزایای این برنامه

 • دریافت حمایت دائم از بهبود یافتگان و همتایان
 • تمرین موفقیت با پذیرفتن مسئولیت در برنامه
 • حضور دائم کارشناسان (روانشناس و مددکار)
 • در دسترس بودن روانپزشک
 • کار و تفریح  در قالب درمان

این پیامی است برای افراد مصرف کننده مواد و خانواده های آن ها که :

 • بارها با مشکل عود بیماری مواجه شده اند 
 • رفتارهای آسیب رسان به خود و دیگران را تجربه کرده اند
 • محیط اجتماعی کم تر مناسبی برای شروع درمان دارند
 • ضعف در تصمیم گیری، حل مساله، جرات ورزی و ... داشته اند

ارکان اساسی (T.C)

 1. تعهد به خود
 2. تعهد به برنامه
 3. همرنگی
 4. همکاری

برای دریافت پوستر و انتشار آن اینجا کلیک کنید