اصل اول: پرهیز از سوء مصرف مواد

اصل دوم: پرهیز از رفتار جنسی با دیگران

اصل سوم: پرهیز از خشونت

اصل چهارم: جدا شدن از زندگی روزمره

اصل پنجم: باور به لزوم یادگیری زندگی سالم اجتماعی

اصل ششم: باور به تلاش برای تقویت مهربانی، صداقت، مسئولیت پذیری و نظم

اصل هفتم: باور به لزوم کمک گرفتن و کمک کردن به دیگران

اصل هشتم: تغییر گام به گام

اصل نهم: حرکت به جلو هر چند با مقادیر متفاوت

اصل دهم: احترام به خود و دیگران

اصل یازدهم: تغییر از طریق مشارکت، فعالیت و کنکاش در خود

اصل دوازدهم: تلاش از طریق برنامه های مختلف جهت تقویت معنویت

اصل سیزدهم: وجود قوانین و سلسله مراتب