دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت برمراکز

دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت برمراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی و یا سازمان هاي مردم نهاد درمان و کاهش آسیب معتادان

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده 15 ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺼﻮب1376  (ﻣﺼﻮب 89/5/9 ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم) 

مقدمه:
در اجراي تبصره یک ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر دستورالعمل تأسیس، مدیریت و نظارت بر مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب در 44 صفحه شامل مقدمه، 3 فصل، 107 ماده، 81 تبصره تدوین و در سی و سومین و سی و چهارمین جلسه کمیته درمان و حمایت هاي اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر نهایی گردیده است.