راهنمای سیاستها و رویکردهای درمان سوءمصرف مواد

راهنمای سیاستها و رویکردهای درمان سوءمصرف و وابستگی به مواد محرك در ایران

این مجموعه در راستاي سیاست هاي کلی مبارزه با مواد مخدر در اداره کل درمان و حمایت هاي اجتماعی دبیرخانهٔ ستاد مبارزه با مواد مخدر و با مشارکت و همکاري هاي بین بخشی تدوین شده است. در برنامه دو سالانه همکاری هاي مشترك ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفترمقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد کاهش تقاضا براي مواد و کنترل » در ایران برنامه ای با عنوان (UNODC) کاهش تقاضای مواد و »UNODC IRNV پیش بینی شد.( پروژه: 04 « ویروس نقص ایمنی انسانی در چارچوب برنامه فوق، مواد محرك مغزی یا («(HIV/AIDS) کنترل اچ آي وی/ایدز روانگردانها یکی از اولویتهای کاری قرار گرفت. به همین منظور در تاریخ 10 آذر ماه 1390 با حضور جمع قابل توجهی از صاحب نظران کشوری هم اندیشی در مورد مواد محرك برگزار شد.