پروتکل اجتماع درمان مدار

پروتکل اختصاصی "اجتماع درمان مدار" - الگوی جامع بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (ویرایش اول)
 مصوب زمستان ۱۳۹۶- مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور

فصل اول: ضوابط كلي 

ماده شماره 1- تعاریف

ماده شماره 2- چارت نیروی انسانی مرکز اجتماع درمان مدار

ماده شماره 3- ساعات کار در مراکز" اجتماع درمان مدار اقامتي " و "غیراقامتي (روزانه)"

ماده شماره 4- شرایط راه اندازي

ماده شماره 5- مقررات عمومي مراکز اجتماع درمان مدار

ماده شماره 6- شرایط بهداشتي بخشها و قسمتهای مختلف

ماده شماره 7- ایمنی و اورژانسها

فصل دوم: ضوابط پذيرش 

ماده شماره 1- شرایط پذیرش الف) ویژگيهاي جمعیت شناختي ب) ویژگيهاي جسماني و رواني ج) ویژگيهاي قانوني و اجتماعي

ماده شماره 2- مدارك لازم 

ماده شماره 3- منابع ارجاع و مراحل پذیرش

ماده شماره 4- وسایلي که ورود آن به مرکز ممنوع است

فصل سوم: ضوابط شروع بكار مراكز 

ماده شماره 1- نحوة بکارگیري اعضاي بهبودیافته (یاوران)

ماده شماره 2- نحوة شروع به کار مرکز اجتماع درمان مدار

فصل چهارم: ضوابط مرتبط با درمان

ماده شماره 1: برنامه روزانه مرکز "اجتماع درمان مداراقامتی"

ماده شماره 2: برنامه روزانه مرکز "اجتماع درمان مدارغیراقامتی"

ماده شماره 3: ک س های آموزشی در اجتماع درمان مدار

ماده شماره 4: ضوابط مربوط به جلسات اجتماع، گروه های حمایتی- آموزشی و گروه های بالینی

ماده شماره 5: ضوابط مربوط به گروه های کاری

ماده شماره 6: مشاهده فرایند در اجتماع درمان مدار

ماده شماره 7: ضوابط تشویق در اجتماع درمان مدار

ماده شماره 8: ضوابط تنبیه در اجتماع درمان مدار

فصل پنجم: ضوابط مربوط به سیر (مراحل) درمان

فصل ششم: رتبه بندی، ارزشیابی و ارتقاء مقیم 

فصل هفتم: قوانین داخلی

فصل هشتم: فرمها