آرشیو مطالب آموزشی


  • ۱۵ دی
  • 2783

دیدگاه و رویکرد

رویکرد اجتماع درمان مدار (TC) بر دیددگاه روشنی بنا نهاده شده است که شامل چهار نقطه نظر مربوط به هم است، اختلال مصرف مواد، شخص معتاد، بهبودی و زندگی درست. مشکل فرد است نه مواد. صرف نظر از تفاوتهای فردی، معتادان شباهتهای مهمی با هم دارند. معتادان در اجتماعی شدن،...
  • ۱۸ آذر
  • 4346

برنامه روزانه TC

برنامه روزانه کامل و متنوع است. یک روز خاص در TC در ساعت 7 صبح با بیداری آغاز شده و در ساعت 11 شب پایان می­پذیرد. این 16 ساعت شامل جلسات صبحگاهی و خانگی، کار، گروههای درمانی، سمینارها، امور شخصی، تفریح و مشاوره فردی در واقع مورد نیاز است.
  • ۱۸ آذر
  • 2945

دیدگاه TC از تصویر فرد معتاد

با وجودی که دیدگاه TC از تصویر فرد معتاد نمایانگر نیمرخی خاص از ویژگی ها و مشکلات است، اما این دیدگاه الزاما شخصیت معتاد را به تصویر نمی­کشد. بر مبنای ملاحضات بالینی و پژوهشی در TC،  مفهوم شخصیت معتاد نادیده گرفته نمی­شود. برای مثال،........
  • ۱۸ آذر
  • 2391

اسکیزوفرنی و حشیش؛ ژن های مشترک

  دکتر Robert power سرپرست تیم پژوهشی از موسسه King’s College London می گوید: «پژوهش هایی که در گذشته انجام شده نشان می دهند که ارتباطی بین مصرف حشیش و اسکیزوفرنیا وجود دارد. ما در پژوهش خود بر آن بودیم که بررسی کنیم آیا ارتباط مستقیمی بی...