آرشیو مطالب آموزشی


  • ۲۷ اسفند
  • 2519

طرح درمان (Treatment Plan)

طرح درمان، اهداف کلی و عینی تدوین شده توسط کارشناس و مقیم در مورد تغییر در حوزه‌های کلی رشد فردی، اجتماعی شدن و مسائل روان‌شناختی را مستند می‌سازد. کارشناس مرکز، هر یک از مقیمان را مسئول دستیابی به اهداف طرح درمانی خویش می‌کند.
  • ۱۶ بهمن
  • 2707

ابزارهای شکل‌دهی رفتار در TC

ابزارهای شکل‌دهی رفتار در TC، مانند تذکر کلامی، صحبت کردن، اصلاح، جلسات صبحگاهی، گروه مواجهه، جلسات خانگی، جلسات عمومی و غیره، به عنوان ابزارهایی جهت تصحیح رفتارهایی که هنجارهای TC را نقض می‌کنند، شکل گرفته‌اند. آن‌ها جهت تأثیر بر یادگیری و...
  • ۱۸ مهر
  • 2210

اهداف معمول برنامه‌ی خانواده در مرکز اجتماع درمان مدار

اهداف معمول برنامه‌ی خانواده در مرکز اجتماع درمان مدار عبارتند از: 1. آشنا کردن خانواده‌های جدید با برنامه اجتماع درمان‌مدار 2. فراهم کردن حمایت و مداخله در دسترس برای خانواده‌های آشفته 3. خدمت کردن به عنوان منبعی برای دیگر خانواده&...
  • ۲۲ خرداد
  • 2529

عناصر عمومی يك برنامه TC

برنامه هايي كه خود را TC مي نامند، اغلب توسط مراجعان و مراكزي پايه گذاری شدند كه فضا يا محلشان از ساير مراكز يا برنامه های مؤسسه ای، واحدها، يا بطور كلی از محيط هاي آلوده به مواد جدا بوده است. در موقعيت های اقامتی، مراجعان 24 ساعت روز را بر...