آرشیو مطالب آموزشی


  • ۳ اردیبهشت
  • 2463

دیدگاه جامع به درمان و بازتوانی معتادان

اعتیاد به مواد دارای دو جنبه‌ی جسمی و روان‌شناختی است. جسم فرد معتاد به چنگ ماده‌ای می‌افتد که نبودش باعث رنج بردن از نشانه‌های جسمی می‌گردد که آن را محرومیت (خماری) می‌نامند و این باعث وسوسه‌ی مکرر او جهت مصرف و دستیابی...
  • ۲۷ بهمن
  • 2543

جهت یابی در مرکز TC

15 روز اول ورود به TC را مرحلة جهت یابی گويند. هدف مقدماتي و آشكار مرحلة اول جذب فرد در اجتماع است. جذب سريع در روزهاي اول بسيار اهميت دارد چرا كه در اين روزها فرد در مورد ماندن طولاني مدت، احساسات دوگانه اي دارد و احتمال زيادي دارد كه در همين روزها برنامه را...
  • ۹ بهمن
  • 2429

اجتماع به عنوان مداخلات چندگانــه

در TC، همة فعاليتها براي ايجاد اثرات درماني – آموزشي طراحي شده اند. در فرآيند تغيير، اين فعاليتها بصورت تركيبهاي منفرد يا متنوع، شامل مداخلاتي است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر فرد تأثير مي گذارند. در واقع، واژة مداخلة جامع، است...
  • ۷ دی
  • 2319

درونی سازی و هويّت در اجتماع درمان مدار(T.C)

هسته فرآيند تغيير در TC، رابطه  ميان فرد و اجتماع است. تغييرات بهم وابسته در رفتارها، نگرشها، تجربيات و ادراكات به تدريج بصورت تغيير در سبك زندگي و هويّت آشكار می شوند، و اين تغييرات زمانی صورت می گيرد كه مقيمان خودشان را در اجتماع غوطه ور...